Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 3 Lần 3.33%
47 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
63 3 Lần 3.33%
66 3 Lần 3.33%
69 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 20/03/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 3 Lần Tăng 2
47 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Giảm 1
63 3 Lần Giảm 1
66 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 5 Tăng 1
24 5 Tăng 1
48 5 Không tăng
39 4 Không tăng
62 4 Tăng 1
63 4 Không tăng
70 4 Không tăng
96 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
59 12 Không tăng
46 10 Không tăng
47 10 Không tăng
62 10 Tăng 2
68 9 Không tăng
69 9 Tăng 1
83 9 Không tăng
05 8 Tăng 1
07 8 Tăng 1
13 8 Giảm 1
16 8 Không tăng
20 8 Không tăng
24 8 Tăng 1
35 8 Tăng 1
39 8 Không tăng
43 8 Không tăng
48 8 Không tăng
49 8 Không tăng
63 8 Không tăng
74 8 Không tăng
76 8 Không tăng
94 8 Không tăng
96 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 28: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Tăng 1
0
Tăng 1 20 Lần
13 Lần Tăng 3
1
Giảm 1 17 Lần
20 Lần Tăng 1
2
Không tăng 14 Lần
19 Lần Tăng 2
3
Giảm 2 20 Lần
24 Lần Giảm 3
4
Không tăng 19 Lần
13 Lần Giảm 3
5
Tăng 1 15 Lần
22 Lần Tăng 2
6
Giảm 2 16 Lần
17 Lần Giảm 4
7
Tăng 3 16 Lần
16 Lần Không tăng
8
Không tăng 23 Lần
18 Lần Tăng 1
9
Không tăng 20 Lần